O festivale

Preambula

Mobilfest je medzinárodný festival videofilmov natočených mobilným telefónom. Jeho poslaním je rozvíjať kreatívne možnosti, ktoré ponúka svet mobilnej komunikácie.

Organizátor

Mobilfest organizujú

Súkromná stredná umelecká škola filmová so sídlom:

Petzvalova 2, 040 11 Košice, Slovenská republika
telefón: +421 905 819 348
e-mail: info@mobilfest.eu
web: www.mobilfest.eu

a spoločnosť MediaPark s.r.O. so sídlom:

Letná 43, 04001 Košice, Slovenská republika
telefón: +421 905 945 243
web: www.mediapark.online

Trvanie

Svoje filmy nakrútené mobilnými telefónmi môžete prihlasovať prostredníctvom webovej stránky festivalu www.mobilfest.eu od 20. marca do 20. apríla 2018.

Kategórie súťažných videodiel Mobilfestu

 • I. DOSPELÍ (nad 18 rokov)

a) Filmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip)
b) Art video
c) kreatívne filmové techniky

 • II. ŠTUDENTI A ŽIACI (14 – 18 rokov)

a) Filmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip)
b) Art video
c) Kreatívne filmové techniky
d) Špeciálna kategória: Môj život s ISICom.

 • III. DETI (do 14 rokov)

a) Voľná tvorba

Technické parametre

Do súťaže môžu byť prihlásené len diela nakrútené prostredníctvom mobilného telefónu v minimálnej dĺžke 30 sekúnd a maximálnej dĺžke 5 minút. Súťažné videodiela s prihlasovacím formulárom musia byť umiestnené na stránke www.mobilfest.eu najneskôr do 31. októbra 2017. Jeden prihlasovateľ môže prihlásiť viac filmov, pričom každé dielo prihlasuje samostatne.

Organizátori si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže snímky propagujúce agresivitu alebo násilie ohrozujúce všeobecné normy slušnosti a mravnosti. V prípade nesplnenia pravidiel účasti organizátor nemusí prihlasované videodielo prijať.

Odporúčané rozlíšenie videodiel je Full HD (1920 x 1080 pixelov).

Ceny a poroty

Porotu Mobilfestu budú tvoriť osobnosti z prostredia audiovízie a umenia. Porota udelí tieto ceny:

 • Gold Mobilfest – hlavná cena festivalu za najlepší mobilfilm v súťaži
 • Cena za najlepší film alebo art video alebo reklamu podľa kategórií
 • Cena za najlepšie videodielo v kategórii do 14 rokov

Porota môže udeliť aj jedno čestné uznanie poroty v každej kategórii a udeliť ceny navyše.

Záverečné ustanovenia

Do súťaže budú zaradené len diela jednoznačne spĺňajúce nasledujúce podmienky:

 • súťažné dielo nesmie porušovať alebo nabádať k porušovaniu akýchkoľvek právnych predpisov alebo právom chránených záujmov tretích osôb,
 • súťažné dielo nesmie obsahovať akékoľvek hanlivé, rasistické, sexuálne výrazy alebo akékoľvek výrazy porušujúce morálku alebo občianske spolunažívanie,
 • súťažné dielo musí byť v súlade s dobrými mravmi a nesmie neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb,

Do súťaže nebudú zaradené diela, ktoré nebudú okrajovo alebo čiastočne spĺňať stanovené podmienky súťaže, alebo ktoré odoslali osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži. Usporiadateľ má súčasne právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také súťažné dielo, ktorého následným šírením by mohol ohroziť alebo porušiť jemu uložené právne alebo zmluvné povinnosti, alebo ktorého šírenie by bolo v rozpore so záujmami usporiadateľa.

Do súťaže nebudú zaradené alebo budú vyradené tie súťažné diela, ktoré:

 • nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami súťaže,
 • vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas s použitím v rámci tejto súťaže,
 • odporujú dobrým mravom,
 • inak nezodpovedajú podmienkam súťaže a týmto pravidlám.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia odoslaných súťažných diel.

V nejasných situáciách alebo štatútom nepredvídaných prípadoch rozhoduje, v súlade s pravidlami súťaže, umelecký riaditeľ a prezident Mobilfestu.

Organizátori MobilFestu si vyhradzujú právo použiť prihlásené audiovizuálne diela a ukážky z nich na účely propagácie festivalu v rôznych médiách.

Vybrané diela môžu byť premietané v kultúrnych, spravodajských a publicistických TV programoch a reláciách propagujúcich festival. Prihlásené videodiela môžu byť premietané v kinách, televíziách a tiež v rámci putovnej prehliadky Best of Mobilfest, na partnerských filmových a kultúrnych festivaloch na Slovensku i v zahraničí a v partnerských filmových kluboch na Slovensku. Videodiela môžu byť umiestňované na DVD, ďalších nosičoch a internetových portáloch.

Účasť na festivale predpokladá súhlas s týmto štatútom.