Prihlásiť video

Hudba k videu v kategórii ISIC

Údaje o prihlasovanom diele

Názov diela*

Anotácia / Popis diela*

Popis diela do 300 znakov vrátane medzier s diakritikou.

Veková kategória*

Súťažná kategória*

Organizátori MobilFestu v spolupráci so Združením CKM SYTS vyhlasujú špeciálnu kategóriu pre všetky vekové skupiny s názvom “Môj život s ISICOM”, s podtitulom “Poznáš situáciu kde študent použil svoj preukaz?” Úlohou je nakrútiť krátky videospot o tom ako a kde môže študent ušetriť s preukazom ISIC. Súťažiaci sa tiež môžu zapojiť do tejto kategórie tak, že nakrútia klip k nasledujúcej pesničke - hudba k videu v kategórii ISIC.

Značka a typ mobilného telefónu*

Použitý editačný softvér*

Linka s uloženým videom

Odporučaná služba pre posielanie súťažných videí http://www.wetransfer.com.

Do adresy prijímateľa napíšte adresu info@mobilfest.eu. Odporúčané technické parametre prihlasovaného videa: trvanie od 30 sekúnd do 5 minút, rozlíšenie: 720p alebo 1080p, kodek: H.264, kontainer: mp4.


Kontaktné údaje

Vaše meno a priezvisko*

Kontaktná adresa*

Váš email*

Kontaktné telefónne číslo*

Dátum narodenia*

Vyžaduje sa tvar: RRRR-MM-DD (napriklad: 2017-06-12).


Súhlas so spracovaním osobných údajov a súťažnými podmienkami

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov*

Súťažiaci alebo jeho zákonný zástupca v zmysle zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov sa prihlásením do súťaže dávajú spoločnosti Mediapark, o.z., Letná 43, 04001 Košice svoj výslovný súhlas so správou, uchovávaním, zhromažďovaním, usporadúvaním, spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže a jeho zákonného zástupcu (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), ako aj so spracovaním a zverejnením údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

V zmysle § 11 Z.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.

Súťažiaci alebo jeho zákonný zástupca udeľuje súhlas, aby poskytnuté osobné údaje boli uchovávané, zhromažďované, spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených organizátorom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaže.

Súhlas na spracovanie údajov môže byť na žiadosť účastníka súťaže za podmienok stanovených zákonom kedykoľvek písomnou formou odvolaný.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje ako aj súťažná kresba môžu byť spracované na marketingové účely v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

 

Zaškrtnite ak súhlasíte.

 

Súhlas so súťažnými podmienkami*

Do súťaže budú zaradené len diela jednoznačne spĺňajúce nasledujúce podmienky:

  • súťažné dielo nesmie porušovať alebo nabádať k porušovaniu akýchkoľvek právnych predpisov alebo právom chránených záujmov tretích osôb,
  • súťažné dielo nesmie obsahovať akékoľvek hanlivé, rasistické, sexuálne výrazy alebo akékoľvek výrazy porušujúce morálku alebo občianske spolunažívanie,
  • súťažné dielo musí byť v súlade s dobrými mravmi a nesmie neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb,

Do súťaže nebudú zaradené diela, ktoré nebudú okrajovo alebo čiastočne spĺňať stanovené podmienky súťaže, alebo ktoré odoslali osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži. Usporiadateľ má súčasne právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také súťažné dielo, ktorého následným šírením by mohol ohroziť alebo porušiť jemu uložené právne alebo zmluvné povinnosti, alebo ktorého šírenie by bolo v rozpore so záujmami usporiadateľa.

Do súťaže nebudú zaradené alebo budú vyradené tie súťažné diela, ktoré:

  • nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami súťaže,
  • vytvorila osoba, ktorá nedala súťažiacemu súhlas s použitím v rámci tejto súťaže,
  • odporujú dobrým mravom,
  • inak nezodpovedajú podmienkam súťaže a týmto pravidlám.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia odoslaných súťažných diel.

Organizátori MobilFestu si vyhradzujú právo použiť prihlásené audiovizuálne diela a ukážky z nich na účely propagácie festivalu v rôznych médiách.

Vybrané diela môžu byť premietané v kultúrnych, spravodajských a publicistických TV programoch a reláciách propagujúcich festival. Prihlásené videodiela môžu byť premietané v kinách, televíziách a tiež v rámci putovnej prehliadky Best of Mobilfest, na partnerských filmových a kultúrnych festivaloch na Slovensku i v zahraničí a v partnerských filmových kluboch na Slovensku. Videodiela môžu byť umiestňované na DVD, ďalších nosičoch a internetových portáloch.

 

Zaškrtnite ak súhlasíte.