Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

O festivale

Článok 1

Preambula

Mobilfest je medzinárodný festival videofilmov natočených mobilným telefónom. Jeho poslaním je rozvíjať kreatívne možnosti, ktoré ponúka svet mobilnej komunikácie.

 Článok 2

Organizátor

Mobilfest organizuje Súkromná stredná umelecká škola filmová so sídlom:

Petzvalova 2, 040 11 Košice, Slovenská republika
telefón: +421 905 819 348
e-mail: info@mobilfest.eu
web: www.mobilfest.eu, www.mobilfest.sk

  Článok 3

Trvanie

Mobilfest 2022 sa uskutoční na www.mobilfest.eu
od 1.júna 2022  do 15.septembra 2022
   

Článok 4

Kategórie súťažných videodiel Mobilfestu sú tri:

 • I. DOSPELÍ

  (nad 18 rokov)

  a) Filmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip)
  b) Art video
  c) Reklama

 • II. ŠTUDENTI A ŽIACI

  (14 - 18 rokov)

  a) Filmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip)
  b) Art video
  c) Reklama

 • III. DETI

  (do 14 rokov)

  a) Voľná tvorba

 

  

Špeciálna kategória: Videoklip "Dovolenka v Košickom kraji".


Zaradenie do špeciálnej kategórie je potrebné uviesť v popise videa.

 


Článok 5

Technické parametre

Do súťaže môžu byť prihlásené len diela nakrútené prostredníctvom mobilného telefónu v minimálnej dĺžke 30 sekúnd a maximálnej dĺžke 5 minút. Súťažné videodiela s prihlasovacím formulárom musia byť umiestnené na stránke www.mobilfest.eu najneskôr 31. marca 2021. Jeden prihlasovateľ môže prihlásiť viac filmov. Organizátori si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže snímky propagujúce agresivitu alebo násilie ohrozujúce všeobecné normy slušnosti a mravnosti. V prípade nesplnenia pravidiel účasti organizátor nemusí prihlasované videodielo prijať.

 

Článok 6

Umelecká porota

Porota, ktorá hodnotí filmy má piatich členov:

 

Peter Hrabinský, režisér a strihový majster,

Jaroslav Kerner, režisér,

Walter Uhrík, režisér a zvukový majster,

Peter Kováčik , režisér

 

Marián Čekovský, čestný predseda poroty a prezident MobilFestu.

 

 

Filmy vyberá komisia odborníkov, ktorá je poradným orgánom umeleckého riaditeľa a prezidenta Mobilfestu. Časové rozvrhnutie programu, vrátane poradia premietanie filmov, stanoví umelecká komisia.

 • Walter Uhrík

 • Walter Uhrík

  umelecký riaditeľ Mobilfestu

  Narodenie: 6. január 1958, Rožňava

  Štúdium: FAMU Praha, zvuková tvorba vo filme a televízii

  Pôsobenie: zvukový majster, scenárista, režisér, pedagóg, manažér audiovizuálnej tvorby na Filmovej škole v Košiciach

  Ocenenia: Cena Slovenského literárneho fondu za námet a scenár dokumentárneho filmu Orol krikľavý
  Čestné uznanie za film Civilizácia operencov Envirofilm Banská Bystrica

 • Marián Čekovský

 • Marián Čekovský

  prezident Mobilfestu

  Narodenie: 12. apríl 1977, Humenné

  Štúdium: Konzervatórium v Košiciach, hudobno-dramatický odbor a hra na klavír

  Pôsobenie: hudobník, spevák, skladateľ, komik, moderátor

  Žáner: pop-music, rock, džez, hip-hop, detská hudba

  Hrá na: klavír

  Ocenenia: 2004 Aurel - najlepší inštrumentalista roka
  DOSKA 2009 - Cena za najlepšiu scénickú hudbu sezóny

  Patrí k najvýznamnejším súčasným slovenským hudobníkom, spevákom, skladateľom, komikom a moderátorom.

 

 

Článok 7

Propagácia a použitie

Mobilfest si vyhradzuje právo použiť ukážky z filmov na nekomerčné účely pre propagáciu festivalu v rôznych médiách.
Vybrané ukážky môžu byť premietané v kultúrnych, spravodajských a publicistických TV programoch a reláciách propagujúcich festival. Prihlásené videodiela môžu byť premietané v kinách, televíziách a tiež v rámci putovnej prehliadky Best of Mobilfest, na partnerských filmových a kultúrnych festivaloch na Slovensku i v zahraničí a v partnerských filmových kluboch na Slovensku. Videodiela môžu byť umiestňované na DVD, ďalších nosičoch a internetových portáloch.

 

Finalisti školského kola Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej o najlepší návrh loga mobilfestu.

Mobilfest
Mobilfest

 

 

 

 

Článok 8

Ceny a poroty

Porotu Mobilfestu budú tvoriť osobnosti z prostredia audiovízie a umenia. Porota udelí tieto ceny:

Prvá až tretia cena v každej kategórii

Porota môže udeliť aj  čestné uznanie poroty v každej kategórii a udeliť ceny navyše.

 

Článok 9

Záverečné ústanovenia

Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje SSUŠ filmovej v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s využitím prihláseného súťažného diela na nekomerčné a propagačné účely a to aj po ukončení súťaže. Účastník súťaže ďalej súhlasí s využitím fotodokumentácie z odovzdávania cien na propagačné účely a to aj po ukončení súťaže.

 

Svojou účasťou v súťaži účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej SSUŠ filmovej. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Odvolaním súhlasu sa končí účasť účastníka súťaže v súťaži. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže zmeniť tento štatút a podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti na webovej stránke MobilFestu.

 

Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť účastníkovi súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v súťaži. Na zaradenie do súťaže ani na priznanie výhry nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa súťaže, prípadne iných nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu. V prípade výkladových problémov tohto štatútu je záväzným výklad organizátora súťaže. Tento štatút je zverejnený na webovej stránke www.mobilfest.eu a dátum účinnosti tohto Štatútu je 30. 09. 2018.