Mobil Fest | Festival filmov natočených mobilným telefónom

O festivale

Článok 1

Preambula

Mobilfest je medzinárodný festival videofilmov natočených mobilným telefónom. Jeho poslaním je rozvíjať kreatívne možnosti, ktoré ponúka svet mobilnej komunikácie.

 Článok 2

Organizátor

Mobilfest organizuje Súkromná stredná umelecká škola filmová so sídlom:

Petzvalova 2, 040 11 Košice, Slovenská republika
telefón: +421 905 819 348
e-mail: info@mobilfest.eu
web: www.mobilfest.eu, www.mobilfest.sk

  Článok 3

Trvanie

Mobilfest 2022 sa uskutoční na www.mobilfest.eu
od 1. júna 2022  do 12. októbra 2022 (pridávanie videí) a do 30. 10.2022 - vyhodnotenie

   

Článok 4

Kategórie súťažných videodiel Mobilfestu sú tri:

 • I. DOSPELÍ

  (nad 18 rokov)

  a) Filmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip)
  b) Art video
  c) Reklama

 • II. ŠTUDENTI A ŽIACI

  (14 - 18 rokov)

  a) Filmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip)
  b) Art video
  c) Reklama

 • III. DETI

  (do 14 rokov)

  a) Voľná tvorba

 

 

 


Článok 5

Technické parametre

Do súťaže môžu byť prihlásené len diela nakrútené prostredníctvom mobilného telefónu v minimálnej dĺžke 30 sekúnd a maximálnej dĺžke 5 minút. Súťažné videodiela s prihlasovacím formulárom musia byť umiestnené na stránke www.mobilfest.eu. Jeden prihlasovateľ môže prihlásiť viac filmov. Organizátori si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže snímky propagujúce agresivitu alebo násilie ohrozujúce všeobecné normy slušnosti a mravnosti. V prípade nesplnenia pravidiel účasti organizátor nemusí prihlasované videodielo prijať.

 

Článok 6

Umelecká porota

Porota, ktorá hodnotí filmy má piatich členov:

 

Peter Hrabinský, režisér a strihový majster,

Jaroslav Kerner, režisér,

Walter Uhrík, režisér a zvukový majster,

Matúš Men, režisér,

Marcel Smieško, kameraman,

 

Marián Čekovský, čestný predseda poroty a prezident MobilFestu.

 

 

Filmy vyberá komisia odborníkov, ktorá je poradným orgánom umeleckého riaditeľa a prezidenta Mobilfestu. Časové rozvrhnutie programu, vrátane poradia premietanie filmov, stanoví umelecká komisia.

 • Walter Uhrík

 • Walter Uhrík

  umelecký riaditeľ Mobilfestu

  Narodenie: 6. január 1958, Rožňava

  Štúdium: FAMU Praha, zvuková tvorba vo filme a televízii

  Pôsobenie: zvukový majster, scenárista, režisér, pedagóg, manažér audiovizuálnej tvorby na Filmovej škole v Košiciach

  Ocenenia: Cena Slovenského literárneho fondu za námet a scenár dokumentárneho filmu Orol krikľavý
  Čestné uznanie za film Civilizácia operencov Envirofilm Banská Bystrica

 • Marián Čekovský

 • Marián Čekovský

  prezident Mobilfestu

  Narodenie: 12. apríl 1977, Humenné

  Štúdium: Konzervatórium v Košiciach, hudobno-dramatický odbor a hra na klavír

  Pôsobenie: hudobník, spevák, skladateľ, komik, moderátor

  Žáner: pop-music, rock, džez, hip-hop, detská hudba

  Hrá na: klavír

  Ocenenia: 2004 Aurel - najlepší inštrumentalista roka
  DOSKA 2009 - Cena za najlepšiu scénickú hudbu sezóny

  Patrí k najvýznamnejším súčasným slovenským hudobníkom, spevákom, skladateľom, komikom a moderátorom.

 

 

Článok 7

Propagácia a použitie

Mobilfest si vyhradzuje právo použiť ukážky z filmov na nekomerčné účely pre propagáciu festivalu v rôznych médiách.
Vybrané ukážky môžu byť premietané v kultúrnych, spravodajských a publicistických TV programoch a reláciách propagujúcich festival. Prihlásené videodiela môžu byť premietané v kinách, televíziách a tiež v rámci putovnej prehliadky Best of Mobilfest, na partnerských filmových a kultúrnych festivaloch na Slovensku i v zahraničí a v partnerských filmových kluboch na Slovensku. Videodiela môžu byť umiestňované na DVD, ďalších nosičoch a internetových portáloch.

 

Finalisti školského kola Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej o najlepší návrh loga mobilfestu.

Mobilfest
Mobilfest

 

 

 

 

Článok 8

Ceny a poroty

Porotu Mobilfestu budú tvoriť osobnosti z prostredia audiovízie a umenia. Porota udelí tieto ceny:

Prvá až tretia cena v každej kategórii

Porota môže udeliť aj  čestné uznanie poroty v každej kategórii a udeliť ceny navyše.

 

Článok 9

Záverečné ústanovenia

Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje SSUŠ filmovej v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s využitím prihláseného súťažného diela na nekomerčné a propagačné účely a to aj po ukončení súťaže. Účastník súťaže ďalej súhlasí s využitím fotodokumentácie z odovzdávania cien na propagačné účely a to aj po ukončení súťaže.

 

Svojou účasťou v súťaži účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej SSUŠ filmovej. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Odvolaním súhlasu sa končí účasť účastníka súťaže v súťaži. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže zmeniť tento štatút a podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti na webovej stránke MobilFestu.

 

Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť účastníkovi súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v súťaži. Na zaradenie do súťaže ani na priznanie výhry nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa súťaže, prípadne iných nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu. V prípade výkladových problémov tohto štatútu je záväzným výklad organizátora súťaže. Tento štatút je zverejnený na webovej stránke www.mobilfest.eu a dátum účinnosti tohto Štatútu je 30. 09. 2018.