Pravidlá súťaže

Do súťaže môžu byť prihlásené len diela nakrútené
prostredníctvom mobilného telefónu.

Pravidlá a podmienky:

Súťažné videodiela s prihlasovacím formulárom musia byť umiestnené na stránke www.mobilfest.eu. Jeden prihlasovateľ môže prihlásiť viac filmov. Organizátori si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže snímky propagujúce agresivitu, násilie a ohrozujúce všeobecné normy slušnosti a mravnosti. V prípade nesplnenia pravidiel účasti nemusí organizátor prihlasované dielo prijať.

1. Všetky filmy, ktoré nie sú v angličtine alebo slovenčine, musia mať anglické titulky. Anglické filmy titulky nemajú.

2. Rozhodnutie festivalovej výberovej komisie bude konečné.

3. Festivalové orgány budú mať právo ponechať si kópie každého filmu a materiál zaslaný ako súčasť našej festivalovej knižnice a môžu byť premietané na vzdelávacie, propagačné, osvetové a komerčné účely.

4. Úryvky z filmov zasielaných na MobilFest je možné premietať na Slovensko / Int. TV / Miestna sieť / Internet atď. Na propagáciu / propagáciu.

5. Prihlásené filmy musia byť pôvodným dielom účastníka a nesmú porušovať žiadne autorské práva, ani žiadne iné práva tretích strán. Súťažiaci súhlasia s tým, že získali všetky požadované autorské práva týkajúce sa hudby, zvuku a obrázkov prezentovaných vo svojom filme.

6. Organizátori MobilFestu si vyhradzujú právo zmeniť, zrušiť alebo preplánovať dátumy, miesto konania, ceny a kategórie bez súhlasu alebo informovania súťažiacich.

7. Organizátori si vyhradzujú právo neudeliť niektorú alebo všetky ceny.

8. Odoslaním projektu súhlasíte s tým, že naše partnerské filmové festivaly vám budú môcť zaslať ponuku na prihlásenie vašich projektov.

9. Do súťaže môžu byť prihlásené len diela nakrútené prostredníctvom mobilného telefónu, alebo tabletom v minimálnej dĺžke 30 sekúnd a maximálnej dĺžke 5 minút.

10. Súťažné videodiela s prihlasovacím formulárom musia byť umiestnené na stránke www.mobilfest.eu.

11. Organizátori si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže snímky propagujúce agresivitu alebo násilie ohrozujúce všeobecné normy slušnosti a mravnosti. V prípade nesplnenia pravidiel účasti organizátor nemusí prihlasované videodielo prijať.

12. Súťažiaci sa prihlasuje do kategórii podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku fotografie, alebo videa.

13. Autor môže prihlásiť diela aj do viacerých kategórii. V každej kategórii je možné prihlásiť maximálne 1 fotografiu, alebo jedno video pod svojim menom.

14. Do súťaže je možné zasielať len diela vytvorené v danom roku súťaže.

15. Súťažiaci zaslaním súťažného príspevku súhlasí so všetkými pravidlami a podmienkami, ktoré sú uvedené v pravidlách o festivale a taktiež ako aj vyhradzujeme si právo urobiť predvýber zaslaných súťažných spríspevkov pred porotu nami vybraním členom organizátora MobilFestu.

Propagácia a použitie:

Mobilfest si vyhradzuje právo použiť ukážky z filmov na nekomerčné účely pre propagáciu festivalu v rôznych médiách.

Vybrané ukážky môžu byť premietané v kultúrnych, spravodajských a publicistických TV programoch a reláciách propagujúcich festival. Prihlásené videodiela môžu byť premietané v kinách, televíziách a tiež v rámci putovnej prehliadky Best of MobilFest na partnerských filmových a kultúrnych festivaloch na Slovensku i v zahraničí a v partnerských filmových kluboch na Slovensku. Videodiela môžu byť umiestňované na DVD, ďalších nosičoch a internetových portáloch.

Záverečné ustanovenia:

Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje SŠUP filmovej v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) dobrovoľný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s využitím prihláseného súťažného diela na nekomerčné a propagačné účely, a to aj po ukončení súťaže. Účastník súťaže ďalej súhlasí s využitím fotodokumentácie z odovzdávania cien na propagačné účely, a to aj po ukončení súťaže.

Svojou účasťou v súťaži účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej SŠUP filmovej. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Odvolaním súhlasu sa končí účasť účastníka súťaže v súťaži. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže zmeniť tento štatút a podmienky súťaže v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto štatútu podľa tohto bodu organizátor zverejní a sprístupní verejnosti na webovej stránke MobilFestu.

Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť účastníkovi súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v súťaži. Na zaradenie do súťaže ani na priznanie výhry nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa súťaže alebo iných nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu. V prípade výkladových problémov tohto štatútu je záväzným výklad organizátora súťaže. Tento štatút je zverejnený na webovej stránke www.mobilfest.eu a dátum účinnosti tohto štatútu je 30. 09. 2018.